Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Krivično pravo

Naš rad u okviru ove grane prava podrazumijeva, prije svega, odbranu klijenata i staranje o njihovim pravima od prvog saslušanja pred istražnim organima, preko zastupanja na glavnom pretresu, sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka.
Zastupamo i prava oštećenih u krivičnim predmetima i staramo se o njihovim interesima.

Advokat u ovoj oblasti najčešće vrši slijedeće poslove:

  • odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred svim domaćim sudovima u postupcima općeg, privrednog i organizovanog kriminala.
  • pokretanje krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava
  • zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
  • ulaganje žalbi i drugih pravnih lijekova protiv svih odluka sudova
  • podnošenje apelacija Ustavnim sudovima
  • pokretanje zahteva za zaštitu zakonitosti kao i zahteva za ponavljanje krivičnog postupka
  • zastupanje klijenata u postupku ostvarivanja imovinskopravnih zahtjeva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
  • zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust, prekida izdržavanja kazne ili odlaganja izvršenja kazne
  • zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i drugo.