Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Advokat Jasmina
Kavaz Drljača

Siguran put do pravde!

Advokatska kancelarija pruža svojim klijentima sveobuhvatnu pravnu uslugu u skladu sa konkretnim potrebama klijenta.
Pružanje pravne usluge podrazumijeva:

Područje prakse

stvarno_pravo

Stvarno pravo

Stvarna prava su pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

biznis

Privredno pravo

Posavetujte se sa Vašim advokatom o privrednom pravu koje se odnosi na pitanja regulisanja pravnog položaja preduzeća i drugih subjekata koji su pojavljuju u privredi i njihovim odnosima u pravnom prometu.

porodicno

Porodično pravo

Posavetujte se sa vašim advokatom o porodičnom pravu koje se odnosi na regulisanja pitanja braka i odnosa u braku, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa djeteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici...

nasljedno

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo bavi se pitanjima imovinskopravnih posljedica smrti fizičkog lica, pa tako uređuje prelazak subjektivinih građanskih prava i obaveza nekog lica nakon njegove smrti.

radno

Radno pravo

Radno pravo je oblast prava koje reguliše odnose povodom zasnivanja, trajanja i prestanka radnog odnosa, zaštite rada, odnose koji nastaju povodom zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja i sl. Predmet radnog prava su individualni i kolektivni radni odnosi.

prekrsajno

Prekršajno pravo

Prekršajno pravo jedna je od najrasprostranjenijih, i najaktivnijih pravnih oblasti. U našoj zemlji na dnevnom nivou od strane nadležnih ograna bude evidentirano i po više hiljada različitih prekršaja.

krivicno

Krivično pravo

Naš rad u okviru ove grane prava podrazumijeva, prije svega, odbranu klijenata i staranje o njihovim pravima od prvog saslušanja pred istražnim organima, preko zastupanja na glavnom pretresu, sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka. Zastupamo i prava oštećenih u krivičnim predmetima i staramo se o njihovim interesima.

naknadastete

Naknada štete

S namjerom ili zbog nepažnje, drugi će nam bar nekoliko puta u životu prouzrokovati štetu, i mi ćemo njima. Pod pojmom štete podrazumeva se umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugome (nematerijalna šteta).

upravno_pravo

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost. Upravnim poslovima nazivaju se poslovi koje obavljaju ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava (uprave, inspektorati, direkcije)...

obligacija

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo je najdinamičniji dio građanskog prava. To je razumljivo jer se obligaciono pravo kao nadgradnja i regulator prometa mora neprestano usavršavati i razvijati, i to onim tempom kojim se razvija i usavršava i sam promet.

javne_nabavke

Javne nabavke

Javne nabavke odnose se na postupke nabavke robe, usluga ili radova koje sprovodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ (institucije vlasti na državnom, entitetskom ili lokalnom nivou, javna preduzeća i sl.).