Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Prekršajno pravo

Prekršajno pravo jedna je od najrasprostranjenijih, i najaktivnijih pravnih oblasti. U našoj zemlji na dnevnom nivou od strane nadležnih ograna bude evidentirano i po više hiljada različitih prekršaja.

Među najčešće vrste prekršaja spadaju:

  • saobraćajni prekršaji
  • prekršaji iz domena javnog reda i mira (uzrokovani svađom, vikom i bukom, fizičkim sukobima na javnim mestima)
  • carinski prekršaji
  • poreski prekršaji
  • prekršaji iz oblasti radnih odnosa i bezbjednosti na radu
  • komunalni prekršaji (pod ingerencijama komunalne inspekcije i komunalne policije)
  • trgovinski prekršaji (učinjeni u trgovini, prema drugim privrednim subjektima ali i prema potrošačima)
  • prekršaji u poslovanju subjekata iz finansijske delatnosti
  • drugi prekršaji u privredi (regulisani zasebno propisima iz svake oblasti privrednog poslovanja)
  • drugi prekršaji fizičkih lica (primjera radi – iz Zakona o ličnoj karti, Zakona o strancima, Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, i slično)