Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost. Upravnim poslovima nazivaju se poslovi koje obavljaju ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava (uprave, inspektorati, direkcije) ali se mogu obrazovati i posebne organizacije (sekretarijati, zavodi, agencije, centri) i javne službe (javne ustanove, javna preduzeća), kao i drugi oblici organizovanja kojima se ostvaruju prava i potrebe građana i pravnih lica.


Područje života koje pokriva uprava su brojni i veoma raznoliki: od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, penzionog i invalidskog osiguranja, boračkih prava, preko policijskih i inspekcijskih poslova, komunalnih poslova, vodoprivrednih, građevinskih poslova, do poslova zdravstva, socijalne sigurnosti, školstva, kulture i mnogih drugi sfera, čime su i advokatske intervencije u ovoj oblasti jako česte.


Najčešće preduzimane advokatske radnje unutar ove oblasti jesu zastupanje klijenata u upravnim postupcima pred organima uprave, pobijanje upravnih akata unutar upravnog postupka, pokretanje i vođenje upravnih sporova i druge.